Přihlaste se zdarma na webináře pro učitele

Dříve bylo obvyklé se tématu smrti ve škole spíš vyhýbat. Nyní se ukázalo, že to není ta nejlepší cesta. Covid-19 i válka na Ukrajině nám dokazují, jak znenadání může téma smrti zasáhnout každého z nás. Spolu s tím se také ukázalo, jak důležitým prostředím se škola v této těžké situaci pro dítě stává.

Jsme moc rádi, že jsme se stali součástí projektu iKAP II Praha a můžeme tak pro učitele připravit 11 webinářů na téma smrti a truchlení, aby je toto těžké téma ve škole nezaskočilo, věděli, jak dětem podat pomocnou ruku i jak zapojit celý sbor i třídní kolektiv..

 

Zajistěte si své místo na webináři ZDARMA:

 

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Možnosti prevence a intervence v kontextu tématu smrti pro MŠ

21. 9. 2022

Co vědět o smrti a truchlení pro MŠ

9. 11. 2022

Techniky a struktura poradenského rozhovoru pro MŠ

19. 4. 2023

Jak to říct, i když to nikdo nechceme zažít?! Intervence ve třídě v případě úmrtí pro MŠ a ZŠ (1.stupeň)

4. 10. 2023

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Možnosti prevence a intervence v kontextu tématu smrti pro ZŠ

30. 8. 2022

Co vědět o smrti a truchlení pro ZŠ

12. 10. 2022

Techniky a struktura poradenského rozhovoru pro ZŠ

20. 4. 2023

Jak to říct, i když to nikdo nechceme zažít?! Intervence ve třídě v případě úmrtí pro ZŠ (2. stupeň) a SŠ

31. 8. 2023

Jak to říct, i když to nikdo nechceme zažít?! Intervence ve třídě v případě úmrtí pro MŠ a ZŠ (1.stupeň)

4. 10. 2023

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Možnosti prevence a intervence v kontextu tématu smrti pro SŠ

19. 9. 2022

Co vědět o smrti a truchlení pro SŠ

2. 11. 2022

Techniky a struktura poradenského rozhovoru pro SŠ

26. 4. 2023

Jak to říct, i když to nikdo nechceme zažít?! Intervence ve třídě v případě úmrtí pro ZŠ (2. stupeň) a SŠ

31. 8. 2023

Více o projektu

V rámci projektu iKAP II Praha – Inovace ve vzdělávání připravujeme 11 webinářů pro pražské pedagogy mateřských, základních a středních škol, ve kterých představíme nástroje pro komunikaci s dětmi při ztrátě blízkého člověka. Důraz přitom klademe na rozvoj dovedností a kompetencí pedagogů v této oblasti, ale také na jejich psychohygienu. Projekt je zaměřena na primární prevenci a také na sekundární intervenci. Konkrétně se spolu s účastníky podíváme na vytvoření bezpečného prostředí pro prevenci rozvoje rizikového chování následkem zátěžových situací, na intervenční práci nejen s pozůstalými dětmi, ale s celým třídním kolektivem.

Při práci s kolektivem se také zaměříme na to, aby dopady izolace a přerušení školní docházky vlivem opatření byly co nejmenší. Zpracování rizikových momentů, které pandemie přinesla, přispěje k urychlení návratu dětí do běžné výuky, sníží riziko rozvoje rizikového chování (šikana, psychické problémy, záškoláctví, sebepoškozování apod.). Cílem je rozpoznat závažnost situace a schopnost jí předejít a v rámci sekundární intervence budou pedagogové vyzbrojeni nástroji, které jim pomohou s nastalou situací zacházet s jedincem i kolektivem tak, aby došlo k zajištění ochrany duševního zdraví dětí, snížení rizika předčasnému odchodu ze škol způsobeného dopadem neřešených situací a k minimalizaci rozdílů ve vzdělávání mezi dětmi. 

V rámci projektu jsme pro vás připravili 11 webinářů, které doplní grafické materiály.  Účastníkům poskytneme teoretický základ (co vědět o smrti a truchlení), ukážeme možnosti prevence a intervence v kontextu tématu smrti a praktický nácvik (techniky a struktura poradenského rozhovoru). Těmto 3 tématům se budeme věnovat samostatně v rámci mateřských, základních i středních škol. Poslední dva webináře budou věnované speciálnímu filmu, o kterém vám bližší informace doplníme co nejdříve.

Jsme součástí iKAP II Praha –– Inovace ve vzdělávání. Rozvíjíme společně s Magistrátem Hlavního města PrahyPražským inovačním institutem potenciály žáků pražských škol. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Autor: Eva Pecha, Andrea Šlechtová

Publikováno: 23. 3. 2022

Téma smrti v běžné výuce

téma smrti v běžné výuce

Jednou z velmi častých myšlenek, které rádi sdílíme, je, že je třeba téma smrti do školy přinášet a nevnímat ho jako tabu. Pokud totiž o takto citlivém tématu začneme mluvit až ve chvíli, kdy se nás osobně dotýká, je celá situace o poznání náročnější. Je ale naprosto pochopitelné, že existuje celá řada témat, která bychom s dětmi probírali raději, která by pro nás byla milejší, optimističtější a také bychom si v nich byli jistější. 

 

Proč by téma smrti mělo být součástí běžné výuky? 

Můžeme začít tou úplně nejjednodušší odpovědí – protože je součástí života stejně jako zrození, dětství, dospívání, dospělost a stáří. Pokud však téma smrti a umírání dokážeme s žáky otevírat preventivně, tedy ve chvíli, kdy se nás téma smrti osobně nedotýká, vytváříme si velmi důvěrný prostor, který se nám může významně hodit ve chvíli, kdy se něco náročného přihodí. A to nejen v souvislosti se smrtí, ale jakoukoliv jinou emocionálně náročnou situací. 

Když budeme s žáky mluvit o smrti otevřeně a vytvoříme jim respektující prostředí, dokazujeme jim, že s námi mohou mluvit o široké škále témat a že to, co je hlavní, není to, o čem se mluví, ale jak se o tom mluví. Díky tomu jim také ukazujeme, že vhodným způsobem můžeme mluvit o čemkoliv. Škola se tak pro ně stává podpůrným a růstovým prostředím nejen ve vzdělávací, ale i ve výchovné složce vývoje. 

Kam téma smrti zařadit?

Téma smrti je možné zařadit průřezově do různých předmětů s různými záměry. Více než vhodný je například přírodopis a vztah ke koloběhu života, můžeme využívat ale i hodiny zaměřené na osobnostní rozvoj žáků ve vztahu ke svátku dušiček, či halloweenu, který u nás získává každý rok na větší oblibě. A stejně tak můžeme mluvit o tématu v literatuře, hudbě nebo výtvarném umění. 

Pro mladší děti téma přirozeně spadá do prvouky nebo do čtení, kde se téma smrti objevuje v nepřeberném množství pohádek a příběhů. 

Jak s tématem pracovat?

Pokud je učitel akční a cítí, že by se smrti ve výuce rád věnoval víc, je zde několik možností, jak toto téma posílit – existují metodiky pro preventivní práci se třídou, např. metodika pro první stupeň základních škol „Kočičí zahrada“ vypráví příběhy koček, které spolu žijí a zažívají různá dobrodružství a zapeklité situace. Jednou z nich je i smrt dědečka jedné z koček. Nebo je možné využít filmy a metodiky, které naše poradna vytvořila ve spolupráci s Nadací Sirius (metodiky jsou ke stažení zde).

Hodina zaměřená na téma smrti tak může nabývat mnoha podob – s dětmi si můžeme povídat, co si pod pojmem smrt představují, zda znají tradice jiných kultur a jejich zvyklosti při pohřbech, nebo se podívat na rozdíly v pojímání smrti mezi nejznámějšími náboženstvími. S žáky také můžete zavzpomínat na své předky – využijte například myšlenky z filmu Coco a připomeňte si je. U nejmenších stačí i takové drobnosti jako to, že rozšlápnutou žížalu na chodníku nepřejdeme, ale všimneme si jí a vysvětlíme si, co se stalo. Vodítkem k debatě o smrti se mohou snadno stát i uschlé květiny nebo úmrtí třídního zvířátka. Vše, co je živé jednou zemře.

Čemu věnovat pozornost?

Možností, jak zařadit téma smrti do výuky je opravdu mnoho. Konkrétní způsob pak záleží hlavně na dvou faktorech. 

Prvním z nich je věk žáků – jiná bude diskuze o smrti se studenty středních škol a jiná v mateřských školách. 

Druhým je osobní ladění pedagoga, který bude s třídou pracovat. Je opravdu důležité, aby byl pedagog s tím, jak chce téma smrti přinášet, spokojený a bylo to pro něj komfortní. Téma smrti je totiž velmi specifické v tom, že v sobě obsahuje otázky, na které nikdo z nás nezná odpověď. Je proto důležité, aby pedagogové byli připraveni říct, že nevědí a že o něčem může mít každý z nás jinou představu. Nehraje se tu na správné a špatné odpovědi a každý z nás a naše rodiny mohou mít za sebou jiný příběh a jinou představu o tom, co se děje po smrti. 

Velmi zajímavé je také v rámci povídání o smrti pozorovat rozdílnost každého z nás a poukázat na ni. Každý jsme nějaký, můžeme mít svůj příběh a životní pohled a nemusí se vylučovat. Stejně jako to, že někdo je pravák, někdo levák, někdo věří na kouzla a zázraky a někdo říká, že nevěří na nic, někdo je optimista a někdo je vychovaný tak a někdo jinak. 

Smrt je něco, co nás všechny spojuje, ačkoliv k ní přicházíme každý odjinud. 

škola a smrt

Vigvamí sedmero pro přirozené zapojení tématu smrti do výuky

 • vnímejme smrt jako jedno z přirozených témat, stejně jako zrození
 • čím dříve začneme, tím přirozenější téma to pro děti bude
 • využívejme možností téma zapojit zcela přirozeně – ve vývoji člověka, historii lidstva, pomocí knih, příběhů, 
 • sledujme běžné dění okolo nás – v přírodě je smrt a konečnost přirozená a obklopuje nás
 • nebojme se říkat, že něco nevíme
 • podporujme pochopení a toleranci k odlišnostem – každý můžeme mít svou představu
 • pokud je nám to milé, vezměme si na pomoc filmy, knížky, metodiky, které pro téma práce se smrtí existují

Tipy na filmy a knížky

Autor: Mgr. Tereza Berková, terapeutka

Publikováno: 29. 9. 2021

Dítě a pohřeb – trauma nebo příprava na život?

Smrt je pro všechny náročné téma. Ve chvíli, kdy o ní máme mluvit s dítětem, se stává ještě ošemetnějším. A co teprve když přijde na pohřby. Kdy dítě na pohřeb vzít, a kdy ho raději nechat doma? Máme pro vás tipy, které vám pomůžou se správně rozhodnout.

Jít, či nejít?

Někdo si nese celoživotní trauma z pohřbu v dětství, někdo naopak nemožnosti rozloučit se s příbuznými lituje. „Dospělí často hovoří o tom, že někdo blízký jim najednou zmizel ze života a nechápali co se stalo. Až mnohem později si uvědomili, že ten blízký zemřel a chybělo jim rozloučení,” říká Mgr. Sylvie Stretti, ředitelka a zakladatelka Poradny Vigvam. Univerzální návod podle věku dítěte jednoduše neexistuje. Rodiče mají mnohdy pocit, že pohřeb bude pro dítě příliš stresující, nebo mu nebude rozumět. Jedná se ale o pouhé domněnky dospělých. Nejdůležitější úkol, před kterým rodič v takovou chvíli stojí, je vysvětlit smysl pohřbu dítěti tak, aby o své účasti mohlo samo rozhodnout.

Je vhodné dítěti popsat, jak bude pohřeb probíhat, co je cílem a co ho může čekat. Řekněte dítěti, jestli bude mít možnost odejít a s kým, případně jak se může rozloučit jinak. I velmi malé děti dokážou říci, zda půjdou, nebo ne. A u těch nejmenších, se kterými není možnost se domluvit, je důležité, aby pohřeb byl uklidňujícím pro rodiče, protože pokud rodiče jsou v klidu na dítě se klid přenáší,” říká Mgr. Sylvie Stretti, ředitelka a zakladatelka Poradny Vigvam, která pomáhá dětem a rodinám vyrovnávat se se smrtí. 

Sylvie Stretti, poradna vigvam

Loučíme se s maminkou nebo se strýčkem?

Ohledně účasti dětí na pohřbu se nabízí dospělým také otázka, jestli mají v rozhodování rozlišovat mezi rozloučením s rodičem dítěte, nebo se vzdálenějším příbuzným. „Z mé zkušenosti není dobré, aby v tom dospělý dělal rozdíl. Děti dokážou tuto blízkost samy rozlišit. Pokud mají všechny vstupní informace, jsou schopny se rozhodnout,” vysvětluje zakladatelka Poradny Vigvam Mgr. Sylvie Stretti. 

Právě blízkost zemřelého je ale jedním z klíčových momentů pro rozhodování dětí. Také je dobré s nimi probrat nejen to, co se bude dít na pohřbu, ale i po něm. „Pokud jim zemřelý nebyl blízký, děti nemusí mít potřebu a chuť na pohřeb jít, ale mají potřebu s rodinou sdílet třeba jen následné rodinné setkání,” dodává Mgr. Sylvie Stretti.

Jak správně postupovat při přípravě pohřbu se zapojením dětí:

 1. Zvažte psychický stav dítěte – podle toho se rozhodněte. Pokud dítě propadá v nezvladatelné záchvaty smutku a pláče při zmínce o zemřelém, mohl by ho pohřeb ještě více rozrušit. 
 2. Vysvětlete mu, co přesně pohřeb je – ujistěte se, že dítě ví, co přesně znamená, když je někdo mrtvý. Citlivě mu objasněte celý proces a důvody, proč se na pohřby chodí.
 3. Dejte dítěti možnost podílet se na rozhodnutí – vysvětlete mu celý proces a dejte mu možnost, aby se samo rozhodlo, jestli se chce přidat. 
 4. Vysvětlete celý průběh pohřbu – popište místo i lidi s jejich úlohami. Zmiňte se, že někdo má smuteční řeč, vysvětlete v jakém pořadí a proč jsou jednotliví smuteční hosté na pohřbu, samotná kremace či vložení rakve do země, smuteční hostina. To vše jsou věci, na které bychom měli dítě připravit, aby ho nevyděsily. 
 5. Zapojte ho – jděte společně vybrat květiny, hudbu, nechte ho nakreslit obrázek, případně můžete společně vymyslet jinou vhodnou formu dárku na rozloučenou. Díky tomu se bude cítit jako důležitá součást celého procesu a pomůže to také utužit rodinné vztahy.
 6. Všechno je v pořádku – je naprosto v pořádku, ať se dítě rozhodne jakkoli. Ujistěte ho, že není špatné rozhodnutí a pokud nechce na pohřeb jít, respektujte to a hledejte jinou formu rozloučení.
 7. Někdo brečí, jiný ne – Nezapomeňte zmínit, že je normální, když jsou lidé na pohřbu velmi smutní a brečí, ale stejně tak je normální nebrečet. Každý prožívá žal jiným způsobem a všechny cesty jsou správné. Rozhodně není nutné stydět se za své pocity. 
 8. Není špatných otázek – někdy děti jen poslouchají a rozhodují se a někdy se také hodně ptají. Může to pro nás být zatěžující, ale odpovědi jsou důležité, pomáhají dětem se dobře rozhodnout a také pochopit, co všechno je se smrtí spojeno.

Pokud by celý velký pohřeb mohl být pro dítě příliš psychicky náročný, nenuťte dítě chodit s vámi. Můžete si například uspořádat druhé poslední rozloučení jen v kruhu blízké rodiny, kde se bude cítit dobře. Důležité je dát možnost rozloučit se sobě i dětem.

NEJSTE SI JISTI? ZEPTEJTE SE NÁS

Je vaše situace složitější a nevíte, jak vše jednoduše vyřešit? V Poradně Vigvam nabízíme nejen službu krizové terapie pro rodiny s dětmi, kterým někdo zemřel. Jsme tu i na telefonu pro všechny, kteří si neví rady, jak řešit jednorázové problémy spojené se smrtí v životě dětí.

Autor: Veronika Drdáková

Publikováno: 26. 5. 2021

Škola a smrt

škola a smrt

Jak sdělit třídě, že někomu ze spolužáků zemřel blízký člověk, je jedna z nejčastějších otázek vztahujících se ke školám, se kterou se v Poradně Vigvam setkáváme. Vypracovali jsme proto krátký souhrn důležitých bodů, které je dobré v takové chvíli neopomenout. Lze je použít jako „první pomoc“ nebo s jejich pomocí vystavět krizový plán pro tyto situace.

Stejně jako je samotné umírání záležitostí vysoce individuální, ani v případě následného truchlení a vypořádávání se s nově nastalou situací není daný konkrétní vzorec, podle kterého jednat. Ze zkušeností doporučujeme určitý postup, jsou ale i kroky, které jsou volitelné a vždy je důležité vzít v potaz konkrétní situaci. 

Pozůstalý na prvním místě

Mezi krok, který doporučujeme dodržet za každých okolností a neměnit ho, patří na prvním místě rozhovor přímo s dítětem či s rodinou pozůstalého dítěte. 

Tento rozhovor je naprosto klíčový pro to, co se bude dál dít. Dítě a rodina mají právo si říct, zda a jak chtějí informaci o smrti ostatním ve škole sdělit a také se mohou domluvit na tom, jak bude nyní dítě zapojováno do výuky, případně kde může na půdě školy hledat podporu. 

Stejně tak se může dítě s pedagogem či školním psychologem domluvit, jak si přeje, aby se nyní k tématu smrti vztahovali jeho spolužáci. Mají o tom mluvit a mohou se ptát, nebo by teď bylo raději, aby se tématu vyhýbali a nemluvilo se o tom? 

Nezapomeňte také danému dítěti či rodině nabídnout možnosti, kam se v rámci školy či pomocných organizací obrátit ve chvíli, kdy by potřebovali psychologickou pomoc či jinou podporu. V rámci školy jde obvykle o školního psychologa či metodika prevence, za kterými může docházet samotný žák školy. V případě práce s pozůstalou rodinou či přání pracovat se ztrátou u dítěte externě mimo školu, je možné odkázat je na nás – Poradnu Vigvam, či kontaktovat oblastní pedagogicko-psychologické poradny, které vám jistě pomohou s hledáním odborníků.

Z obsahu takového rozhovoru je patrné, že jeho výstupy do značné míry ovlivní, jak bude škola postupovat – zda bude třídu informovat třídní učitel (či jiný z pedagogických pracovníků školy), nebo dítě samo. Jestli se to celé bude odehrávat v přítomnosti pozůstalého dítěte, či bez něj a také jaké informace budou toto sdělení doprovázet. 

Pracujte s celou třídou

Dalším důležitým krokem je připravit si, jak bude škola pracovat v rámci třídního kolektivu, kterému se takovéto zprávy dostává. Vyhraďte si na tento rozhovor dostatek času a  nechte prostor pro případné otázky žáků. Pokud to situace dovolí, mějte připravené aktivity adekvátní k věku žáků, které by jim pomohly ventilovat pocity. Stejně tak vždy doporučujeme, aby bylo i dětem ve třídě připomenuto, za kým mohou ve škole zajít, pokud někomu nebude dobře a ucítí potřebu se svěřit, něco probrat nebo bude hledat jinou formu podpory.

Další možné kroky

Mezi volitelné možnosti školy pak patří to, co může nabídnout samotné rodině dítěte. Některé školy jsou v rámci podpory rodiny velmi aktivní a ochotně hledají externí podpůrné služby, jiné vycházejí vstříc například formou individualizovaného plánu spojeného se současnou online výukou. 

Zde záleží hlavně na tom, jak má škola nastavenou spolupráci a vztah s rodiči svých žáků a také na samotných možnostech školy. Jinak bude situaci pravděpodobně řešit velká městská škola s vyšší mírou anonymity a jinak malá komunitní škola na vesnici, kde učitelé vůči dětem často mají i další role, například jako vedoucí kroužků nebo jsou jejich příbuznými, či blízkými rodinnými známými.

Smrt ve školním kolektivu

Samostatným tématem zůstává, když zemře přímo některý z pedagogů nebo žáků školy. Takováto situace s sebou nese mnohem větší emocionální zátěž pro všechny zúčastněné a leckdy není možné, aby ji ošetřoval přímo pracovník školy. V takovou chvíli je na místě požádat o pomoc externisty, kteří mohou pomoci ve škole zprávu sdělit a zahájit proces truchlení tak, aby se jednotlivci mohli vzájemně podporovat a nevznikala mezi nimi propast mlčení, nejistoty a uzavření se. Zpravidla se v těchto chvílích objevuje i potřeba rituálu rozloučení na půdě školy nebo třídy. 

V těchto případech je velice významným tématem také to, z jakého důvodu smrt nastala. Pokud je jakkoliv spojena s chodem školy, ocitá se sama škola rázem v situaci, kdy musí řešit mnoho formalit a administrativy a práce s emocemi a psychické ošetření osob, kterých se situace přímo dotýká, bývá často odsunuto na vedlejší kolej. 

Je proto víc než vhodné mít pro takové situace ve škole vypracované krizové plány. Díky nim je hned jasné kdo, kdy, co a jak dělá. Neztrácí se tak drahocenná energie ve zmatku a panice. I v těchto případech můžeme školám pomoci. Veškerá tato témata také podrobně probíráme na našem kurzu Děti a ztráta pro pedagogické pracovníky. 

poradna vigvam

Nevíte si rady? Vyhledejte pomoc

Truchlení se netýká jen jednotlivce, ale i celých kolektivů. Jak dobře situaci daná skupina zvládne záleží na mnoha faktorech. Rozhodně ale situaci nepodceňte. Rádi vám v těchto těžkých chvílích budeme oporou po telefonu a společně s vámi budeme hledat konkrétní kroky, jak pomoci vašim žákům, učitelům a dalším pracovníkům školy, kteří často věnují mnoho své energie právě dětem a pro ně samotné už jim žádná nezbývá. 

5 tipů, o které se opřít

 • Buďme odvážní vstoupit do rozhovoru s dítětem a ptejme se na jeho přání. Kdo to má třídě říct? Kdy? Jak? Jaké informace? Jak se má třída nyní chovat? Na koho se dítě může obrátit, když mu bude ouvej? 
 • Otevřme téma před třídou tak, aby korespondovalo s přáním dítěte
 • Mějme připravené informace, ale i možnost říct „nevím“ 
 • Věnujme čas přípravě aktivit, které by třídě mohly pomoc ventilovat jejich emoce
 • Zůstávejme v kontaktu s ostatními kolegy, abychom sledovali, jak se pozůstalému dítěti daří

Autor: Mgr. Tereza Berková, terapeutka

Publikováno: 28. 4. 2021

Jaro obdobím sebevražd – úlevu zemřelého vykupuje bolest pozůstalých

Denně si podle Českého statistického úřadu vezmou život čtyři lidé. Po většině z nich zbydou blízcí, kteří stojí před jedním z nejnáročnějších úkolů v životě – pochopit či alespoň akceptovat sebevraždu blízkého člověka a smířit se se ztrátou. Smrtí vlastním přičiněním pravidelně přibývá během jarních měsíců. Vrcholem je březen.

Vyšší počet dokonaných sebevražd zaznamenávají statistiky pravidelně na jaře. Po měsíci březnu následuje v četnosti sebevražd duben, květen i červen. Přesné vysvětlení, proč si lidé v tomto období sáhnou na život, nikdo nezná. Nejčastěji se však odborníci shodují na tom, že vliv může mít víra v lepší náladu během jara, na nějž se většina lidí pravidelně těší. 

V naději, že přijde lepší období, dokážou lidé se svými potížemi žít dál. Ale ve chvíli, kdy se setkají s tím, že změna počasí jim stejně nedělá lépe, či naopak jejich trápení ještě prohlubuje, rozhodnou se život si vzít. V takové situaci už nevidí jiné východisko,“ vysvětluje Mgr. Tereza Berková, terapeutka neziskové organizace Poradny Vigvam, kde pomáhají rodinám i jednotlivcům vyrovnávat se se smrtí.

Mgr. Tereza Berková, terapeutka

Jaro může deprese prohloubit

Jarní měsíce mnohým lidem přinášejí více důvodů pro úsměv na tváři a příležitost znovu nabrat sílu. Vliv má více slunečního záření, vyšší teploty a širší paleta možností, jak trávit volný čas, převážně venku a aktivně. Pro lidi se silnými depresemi a sebevražednými myšlenkami, ale může být příchod jara poslední kapkou. „Bývá pro ně těžké sledovat ostatní, jak jsou šťastní, užívají si, baví se a čerpají energii. Kontrast mezi očekáváným a reálným prožíváním může být být pro některé lidi neúnosný,“ uvádí terapeutka Tereza Berková.

Po sebevraždě přicházejí výčitky

Zatímco ten, kdo spáchal sebevraždu, se ze svého pohledu konečně dočkal vytouženého klidu, jeho rodina a přátelé se ocitají v nepředstavitelně náročné situaci. Mnoho z nich netušilo, že by jejich blízký o sebevraždě vůbec uvažoval, natož ji dokončil. Období zpracovávání této bolestné zprávy probíhá rozdílně dlouho a v nejrozličnějších podobách. U většiny lidí však nakonec dojde na výčitky.  

Sylvie Stretti, poradna vigvam
Mgr. Sylvie Stretti, ředitelka

Člověk má do jisté míry tendenci se obviňovat i ze smrti blízkého, který zemřel v důsledku nemoci či nehody, takže zbavit se výčitek ze sebevraždy blízkého je spíše zbožné přání. Prostě potřebujeme pochopit, co se to stalo a hledáme odpovědi, nejčastěji na otázky proč. Jenže po čase musíme přijmout a prožít fakt, že na tuto otázku pravděpodobně nenajdeme odpověď. Časem si ale začneme klást i jiné otázky, na které již odpovědi přijdou, a my se budeme moci se smrtí lépe vyrovnat,“ říká ředitelka a terapeutka neziskové organizace Poradny Vigvam Mgr. Sylvie Stretti. 

Jak najít pochopení

Mnoho pozůstalých po sebevrazích tráví spoustu času nad snahou pochopit, proč jejich blízký tento čin spáchal. Obecně odborníci doporučují na sebevraždu nahlížet tak, že se daný člověk rozhodoval v kontextu života a smrti a žít mu přišlo bolestnější a těžší, než zemřít. 

Člověk se nachází v takovém pomyslném tunelu, kdy nevidí nic jiného než úlevu, kterou mu smrt přinese. Zároveň ho to nijak neomlouvá z důsledků pro ostatní. Protože právě oni zažívají onu bezmoc, mají spoustu otázek a nemá na ně kdo odpovědět. Proces přijetí sebevraždy blízkého je běh na dlouhou trať. Během této doby může pozůstalý nalézt i jistou formu pochopení, že se jednalo o svobodné rozhodnutí druhého, ale to nezmenšuje jeho otázky, emoce a také  právo s tímto způsobem řešení nesouhlasit,“ vysvětluje Stretti. 

jaro obdobím sebevražd

Jak do toho znovu nespadnout

Akcentovat sebevraždu blízkého si žádá mnoho času, sil a snahy. Mnohdy se lidé nemohou pohnout z místa, jelikož jim ubližuje i stereotypní náhled společnosti na sebevrahy. Lidé je soudí a označují za slabomyslné, blázny, či nepříčetné. 

Většina společnosti totiž stav, kdy je žít horší než zemřít, nezažívá. Máme mnoho smysluplných důvodů proč žít. Díky naší silné vůli hledáme cesty, jak překonat různé těžkosti a překážky. Stavu lidí, kteří se rozhodli dobrovolně zemřít, prostě nerozumíme. Z laického pohledu nám to přijde nepochopitelné, nesrozumitelné a lidé na to někdy nahlíží jako na útěk, protože tu jejich bolest nevidí,“ upozorňuje ředitelka Poradny Vigvam Sylvie Stretti. 

Každý sebevrah není blázen

Spáchání sebevraždy však nutně nemusí předcházet psychiatrická diagnóza. Stav předcházející spáchání sebevraždy je většinou velmi těžký a člověk plně nevnímá realitu. „Ale není to tak vždy. Jsou lidé, kteří jsou si plně vědomi třeba svého změněného zdravotního stavu, který je neléčitelný a není naděje na změnu. Lidé v této situaci nechtějí zemřít odkázáni na druhé. Mají potřebu mít vše v životě pod kontrolou, a pro ně je v tu chvíli sebevražda vědomým řešením,“ uvádí Sylvie Stretti.

Proto je důležité vědět, že člověk ani v nejtěžších chvílích nemusí být sám. Může využít anonymních služeb krizové intervence a krizových linek, kde může celou situaci probrat a hledat, zda přeci jen nejsou ještě jiné cesty. 

Autor: Veronika Drdáková

Publikováno: 31. 3. 2021

Nové filmy pomohou dětem ve školách pochopit význam ztráty a porozumět úskalí raného stadia šikany

Otevírat náročná a důležitá témata ztrát a smrti teď pomohou učitelům tři filmy určené pro práci se školními kolektivy. Vyučujícím jsou k dispozici společně s přidruženými metodikami. Na produkci se podílela nezisková organizace Poradna Vigvam a Nadace Sirius. 

Děti si smrt uvědomují

Filmy Každý může mít strachŘekni to ty a To nejdůležitější je neviditelné pomáhají uchopit tématiku, která je pro vyučující v běžné výuce náročná. Pro děti je však velmi cenné se narovinu bavit i o tématech, která zprvu vzbuzují strach a úzkost. 

Z průzkumu Anthonyové vyplývá, že více jak 60 % dětí ve věku od 5 do 10 let dává téma osamocení a smutku do přímé souvislosti se slovy jako pohřeb, smrt a vražda nebo se situacemi, které smrti přímo předcházejí (např. autonehoda). Otevírat téma ztrát, šikany i smrti je proto velmi důležité nejen pro psychické zdraví dětí, ale i pro udržení zdraví celého dětského kolektivu. 

„Výzkumy nám ukazují, že dospělí obecně podceňují dětskou znalost o smrti a neuvědomují si, jak silně toto téma i jejich životem rezonuje,“ uvádí ředitelka neziskové organizace Poradna Vigvam, která za vznikem filmů stojí, Sylvie Stretti. 

Od malých ztrát ke smrti

Filmy byly speciálně zpracovány s ohledem na dětské vnímání a představují atraktivní způsob, jak mohou učitelé ve třídách otevřít důležitá témata. První z filmů se zabývá i těmi nejmenšími ztrátami. „První metodika ‚To nejdůležitější je neviditelné’ se zabývá všeobecnými ztrátami, předpokládáme totiž, že když se děti naučí dobře zpracovávat malé ztráty, lépe si pak poradí s těmi většími,“ vysvětluje Stretti. 

Druhý film zpracovává téma zdravých mezilidských vztahů a bezpečí v rámci dětského kolektivu a jejich pravého opaku, který může nastat – šikany. „Šikana se dá charakterizovat také jako ztráta bezpečí, přičemž pocit bezpečí patří mezi jednu z nejzákladnějších lidských potřeb, proto pro nás bylo důležité pokrýt i toto téma. V rámci školního kolektivu je více než žádoucí se téma šikany věnovat,“ říká o filmu Sylvie Stretti.

Trojici filmů uzavírá díl o smrti jako nevyhnutelné součásti života. Pracuje s tématem optikou, která je dětem blízká, a díky které mohou téma dobře pochopit. Se smrtí lze pracovat ve dvou rovinách – v rovině pozůstalého dítěte ve třídě a v té druhé, kdy pozůstalou je celá třída.

„Tématem smrti ve vztahu k dětem se zabýváme dlouhodobě. V Poradně Vigvam pracujeme především s dětmi i dospělými v situaci, kdy již smrt blízkého zažily a vnímáme jako důležité s dětmi o ztrátě i smrti v mluvit v kontextu prevence, protože ji obecně v osnovách postrádáme. Vytvořili jsme materiál, který může pomoci školám (učitelům, metodikům prevence či školním psychologů), ale třeba i zájmovým kroužkům mluvit o tématu smrti na příběhu smyšleném a příběhu někoho jiného, což je bezpečný rámec, jak pro děti samotné, tak pro nás dospělé. Dokud to je totiž těžké téma a tabu pro nás, předáváme dětem stejnou zkušenost a nepodporujeme je ve zdravém zpracování ztráty blízkého, která je v životě čeká. Neboť ztráta v jakékoli podobě se nám nevyhne nikomu.“ uzavírá Sylvie Stretti.

Metodiky s odkazem na jednotlivé filmy jsou pro vyučující volně ke stažení na odkaze: http://www.poradna-vigvam.cz/sluzby/pro-skoly/

Publikováno: 22. 2. 2021

Proč jít na kurz o smrti?

Víme, že téma smrti není populární. Mnoho lidí má tendenci se mu vyhýbat a tím se chránit. Je to logické, se smrtí je spojena obrovská bolest, probouzí smutek, nejistotu i strach. Nicméně, i když se smrti budeme snažit všemožně vyhnout, utéct před ní nedokážeme.

Téma je těžké pro laickou veřejnost i odborníky. Cílem našich kurzů je pomoct lidem pracovat s návalem emocí a být oporou těm které smrt v rodině přímo zasáhla. Narážíme také na to, proč se smrti nebát. Našimi kurzy prošlo přes 200 odborníků, pedagogů, psychologů, terapeutů i krizových interventů. 

Nejnavštěvovanějším ze všech je kurz Děti a ztráta. Představte si, že se v ČR potká se smrtí blízkého přes 6 600 dětí ročně. Více jak 15 % z nich se s ní nedokáže poprat bez odborné pomoci. Čím více odborníků bude připraveno s dětmi téma řešit, tím více dětí a jejich rodin bude schopno s velkou bolestí bojovat bez rozvoje dalších traumatických dopadů

Kurzy jsou sebezkušenostní, plné sdílení a vlastní emocí. Kurzisté dostanou know how, jak s dětmi a rodinami pracovat. Přínosem je vzájemné sdílení, psychohygiena a po ukončení kurzu jsou účastníci nadále ve spojení díky přístupu k naší uzavřené FB skupině pro absolventy.

Co na kurz říkají naši účastníci?

„Žádná emoce není špatná a je důležité si ji prožít, když je třeba někdo smutný, není potřeba ho ihned rozveselovat. Důležitá je akceptace emoce. Jsem ráda, že se včera rozebíral rozhovor s dítětem: struktura rozhovoru, jak ho vést a také skvělá ukázka.

Z kurzu si odnáším mimo jiné i to, že existují i těžší a horší témata než smrt…

Děti a ztráta se letos poprvé realizuje i online. Výhodou tak je, že se můžete přihlásit odkudkoliv. 

Kurz Spiritualita je v našem portfoliu nováčkem. Je ještě víc zacílený na vnitřní prožívání obrovské ztráty. Zaměřuje pozornost také na kontroverzní témata, jako je například úmrtí a víra. Na první pohled je opředen tajemstvím, ale spiritualita je především o tom, jak věci vnímáme a prožíváme a uvědomění, že to každý má jinak. To má dopad i na to, jakým způsobem člověk prožívá těžkou bolest. Pochopení těchto procesů má obrovský přínos při pomoci pozůstalým v procesu truchlení.

Na kurzy Děti a ztráta i Spiritualita se můžete hlásit, termíny pro letošní rok jsou vypsané.

Kurzy pro veřejnost nenavštěvují jen pozůstalí
Blízké okolí má v procesu truchlení obrovskou moc. Naše kurzy se proto zaměřují i na širokou veřejnost. Jsou hodně o sdílení a osobním prožitku. V Meditace o smrti se například můžete podívat na svůj vlastní pohřeb, a to je opravdu silný zážitek. 

Většinou jsme si tyto kurzy šetřili na naši pravidelnou akci Den s Vigvamem, která probíhá v září. Aby se do kurzů ale mohlo zapojit více lidí, plánujeme jejich počet zvýšit a navíc je převést do online podoby. Pokud by vás to zajímalo, zanechte nám svůj mail, my vás budeme o termínech a plánovaných kurzech informovat.

Formulář

Jsem:

Publikováno: 22. 2. 2021

Ohlédnutí za rokem 2020

Bilancujete pravidelně nad událostmi, které se děly předchozí rok? A za čím se budete ohlížet letos? Rok 2020 nám bez výjimky dal pořádně zabrat. Pandemie, uzavření škol, home-office, ztráta kontaktu s blízkými, obavy ze smrti.  Ale také přinesl nové výzvy, využití online prostoru, rozvoj nápadů, které bychom jindy z pohodlnosti nechali v šuplíku a obrovská míra solidarity. 

Solidarita, za tu jsme obzvlášť rádi. A děkujeme všem partnerům, kteří s námi po letošní opravdu těžký rok zůstali. Nadace Terezy Maxové je s námi od začátku a kromě finanční podpory na pomoc dětem, které zasáhla smrt blízkého, jsou členové týmu také účastníky našich kurzů a tak detailně znají naši práci. Nadace Terezy Maxové pravidelně podporuje práci s dětmi, dětské skupiny, které dětem pomáhají přijmout smrt blízkého člověka.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nám umožňuje velkou část služeb určených pozůstalým rodinám poskytovat zdarma. Smrt blízkého člověka zasáhne opravdu všechny oblasti. I tu finanční. Díky této podpoře krizová terapie, konzultace a také podpůrné skupiny tak můžou být dostupné i těm, kteří by si to jinak nemohli dovolit.

Velkou oporou pro nás v tomto roce roce byla podpora Nadace Jistota Komerční banky, díky které jsme mohli reagovat na velký nárůst klientů a zajistit rychlou pomoc pro děti, které ztratily blízkého člověka v projektu Malí siláci.

Díky podpoře Výboru Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsme měli možnost nově zařídit naše prostory. Nové vybavení poskytuje našim klientům pocit soukromí a bezpečí. Navíc se nám podařilo vytvořit místo, kde se mohou setkávat i členové týmu.

Měli jsme štěstí, že jsme mezi lockdowny mohli zrealizovat pravidelnou akci Den s Vigvamem, kde se s lidmi bavíme o smrti. Obvzlášť letos je nutné před tímhle těžkým tématem nezavírat oči. Za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a také Městské části praha 6 a našeho nového partnera Ruční mytí Jablonec, Martina Valenty, mohl proběhnout už 3. ročník, který se odehrál na Ladronce.

V rámci sbírek ve spolupráci se Slevomatem a s Znesnáze 21, se kterými spolupracujeme pravidelně jsme i díky vám mohli zajistit realizaci rychlé pomoci. Vzhledem k tomu, že v roce 2020 bylo o 200 % více, než v roce loňském, jsme za každou podanou ruku moc rádi.

Co vám ale budeme povídat. Těžká situace dostihla i nás, někteří partneři nás museli opustit a navíc jsme měli už v červnu naplněné kapacity, protože nárůst klientů byl letos opravdu nadměrný. Vidíme ale, že míra solidarity neustupuje a věříme, že to společně zvládneme a také doufáme, že v dalším roce z téhle těžké zkoušky něco vytěžíme.

Ještě jednou děkujeme vám všem. Klientům, s jakou důvěrou se na nás obracejí. Partnerům za jejich pochopení a vám všem, že neuhýbáte před těžkostmi, které k životu patří. 

Za celý tým vám přejeme úspěšný rok 2021.

Publikováno: 22. 2. 2021

10 poselství sama sobě do nového roku

Rok 2020 nám dal hodně zabrat, mnohé nás ale také naučil. Nový rok 2021 sice neslibuje žádné velké změny, my ale věříme, že můžeme sami přispět k tomu, jaké to budeme mít. Proto pro vás máme inspiraci v podobě 10 poselství naší terapeutky Hanky. Napíšete si i vy svá poselství, která vám pomohou další rok navzdory pandemii žít naplno? 

 1. Tvoje chyby tě loni celkem dost naučily. Zkus zauvažovat, že příští rok taky nějaké uděláš.
 2. Zítřek asi bude, je jen malá pravděpodobnost, že ne. I tak ale nepromarni v příštím roce každý dnešek. A promarnit – to je pocit, nikoliv činnost. Klidně se celý den válej, když na to přijde.
 3. Někdy nebudeš mít na vybranou – pak je dobrý prostě zkusit nechat věci, ať se samy stanou, všechno nemáme ve své moci. 
 4. Zkus trávit co nejvíc času s lidmi, s nimiž si můžeš říct cokoliv. Nebo s nimi nemusíš říkat nic. Pocitově je to skoro na stejno, obojí chceš.
 5. Když budeš mluvit s lidmi jako s nejmilejšími a nejkrásnějšími lidmi na zemi, přispěješ k tomu, že si tak částečně začnou sami připadat. A všichni si chceme takhle připadat, o tom přece něco víš. Udělej to pro sebe i pro ně.
 6. Když budeš občas sdílet, jak trapná, smutná, úzkostná, vystrašená nebo selhávající si někdy připadáš – bude to lidem spíš sympatický, než naopak. Většina z nich si hodně dní v roce připadá stejně jako ty. A většina z nás je na tyhle pocity sama, sdílet se znamená na to sám nebýt – a víš, jak je to dobrý.
 7. Pomáhej, kde je to třeba, ale zkus zároveň nevyměnit sebe za cokoliv jiného. Už si přece párkrát poznala, že se to nevyplácí.
 8. Chodit včas spát, dobře jíst, trochu se hýbat a každou skleničku vína prokládat skleničkou vody – to není jen iluze a instantní návod na spokojenost, to je základ (tvoje vrásky a kruhy pod očima by ostatně mohly vyprávět).
 9. Ptej se sama sebe, jestli máš se sebou aspoň z poloviny takový soucit, jako s ostatními kolem sebe. Pokud je odpověď ne, víš, co máš dělat.
 10. Když nepůjdeš na Nový rok na hřbitov, představa, že ti to tví blízcí zemřelí odpustí, ti pomůže víc, než představa, že ne. Věř mi.

Publikováno: 22. 2. 2021


Autor: Hana Křížová

Publikováno: 22. 2. 2021

Dárek od nich

poradna vigvam

Blíží se Vánoce a s nimi ten „sváteční čas“.

Čas, kdy velká část z nás nechodí do práce (v tu chvíli umíme zároveň líp, než kdy jindy, zapomenout na ty, co tam chodí).

Čas, v němž naše zaměstnání můžeme (a snad i máme?) nahradit časem s blízkými. 

V představách se s nimi díváme na pohádky, pijeme svařák nebo domácí vaječňák, uzobáváme cukroví a přidáváme si třetí řízek (ne, v představách se s nimi nikdy nehádáme, jako se nám to většinou, rok co rok – pod taktovkou přílišné blízkosti, s níž si náhle nevíme rady, povede ve skutečnosti).

Čas, kdy nás navštěvují naši blízcí i širší rodinní příslušníci (ti, které chceme vidět, a často i ti, které opravdu vidět nechceme, ale vzájemně předstíráme, že jo). 

Čas rituálů – které se rodinu od rodiny liší.
Čas darů – v té materiální i symbolické rovině.
Čas bilancování – co rok přinesl a co odnesl, ale taky co odnést měl, ale zůstalo tu „trčet dál“. 
Čas přání a čas ztrát. 

Každá rodina má svý tradice a divnosti, který se tak zaryjou pod kůži, že vám připadá, že to „takhle přece má každej“ a že to „nikdy nebude jiný“. Chvíle, kdy se novomanželský pár ocitne poprvé u společných „Vánoc“ bývá nejednou krušná, o čemž by novomanželé mohli vyprávět. 

Ani nevíte proč, ale najednou si uvědomíte, že od štědrovečerního stolu smí vstát jen ten, kdo jídlo podává, pod talíř se dává šupina a do bramborového salátu rozhodně nepatří cibule, hrášek, kukuřice nebo mrkev, každému jak libo (zmínění novomanželé to často vyřeší dvěma různými druhy salátů ze dvou nedávno spojených rodů, neboť napětí v tu chvíli nabývá nebývalé intenzity :))

U nás jsme (mimo dalších zvyků a rituálů) na štědrovečerní večeři vždycky dávali na stůl „talíř pro hosta“. Co kdyby. Ačkoliv – kdyby na to došlo a někdo opravdu zazvonil u našich dveří, tipuju, že by nikdo z nás nejásal a nějaký odvážlivec, mluvící za všechny, by možná navrhnul, že „třeba nejsme doma“. 

A děda ke smaženýmu kaprovi celé roky jedl vánočku. Vím, zní to zvláštně. Myslím, že jsem se v dětství slitovala a nechtěla jsem ho v týhle divnosti nechat samotného, tak jsem jí začala jíst s ním. 

Možná tím, jak se od nás nebál lišit, mi připadal výjimečnej a milování-hodnej.

Kapr a vánočka, až pak bramborovej salát. 

Děda je x let po smrti (jo, klidně si jednoho dne umřel a nechal mě v tom), ale moje máma mi ke kaprovi servíruje vánočku pořád.

A já jí takhle jím sama. Jako on kdysi. Tradice je tradice. Díky dědo.

Taky jsme si vždycky před jídlem popřáli, ať se nás příští rok u téhle večeře sejde minimálně stejně, ne-li více. Víte jak, přání je otcem myšlenky.

Už dva roky za sebou je to ale u stolu mínus jeden (a nemyslím teď dědu, kterej to na tomhle světě zabalil už podstatně dřív).

Skoro se bojím si tohle přání letos říct nahlas znovu. 

Řekla jsem si proto, že na to teď půjdu jinak. Nebudu se, jako vždycky, tolik zabývat tím, co všechno komu dám (lockdown mi k tomu trochu hraje do karet), ale popřemýšlím nad tím, co všechno už sem dostala. 

Co jsem dostala za ty roky od těch, co už si s námi ten bramborovej salát dát nemůžou.

Top dárek. Dárek nad všechny dárky.

Myslím, že jestli jsem dostala od svých blízkých zemřelých něco speciálního, tak je to dar přítomnosti. Asi trochu klišé, ale je to tak.

Řekla bych, že dotek se smrtí (ať už s naší vlastní skrze vážnou nemoc – podle mě to má podobnej účinek, nebo našich blízkých, co fakt umřou a my jsme emočně blízko u toho) nás konfrontuje s pocitem, že se to jako „fakt může stát“. 

Je to náraz.

Představte si, že bez obav jdete a najednou vrazíte do skleněný výlohy, která vám vyskočila před obličej. Do určitý míry je skoro jedno, jestli to vypadalo, že tam ta výloha je nebo není (jestli smrt čekáte nebo ne). Náraz vás překvapí. A zabolí.

Zítřek prostě nemusí bejt. Jako vážně. Štědrovečerní večeře za rok je na hony vzdálená fantazie a sci-fi, když je dneska. 

Jasně, všichni víme, že zítra můžem umřít.

Ale většinou se každodenně nebudíme a neuleháme s pocitem, že takhle to je. 

Yalom o tom napsal knihu Pohled do slunce – dívat se do plného žáru slunce taky nevydržíte dlouho (mimochodem, Yalom píše celkem beletristicky, takže doporučuju, kolegyně Bára by vám o tom mohla vyprávět, podle mě je to její vzdálenej praprapředek, protože o něm umí z celého Vigvam týmu nejlíp povídat :))

Ale zpět k věci – většinou nežijeme plnost tohoto vědomí. Vědomí, že máme jenom teď. 

Obvykle do doby, než zažijeme intenzivní dotek s definitivou a konečností, nepochybujeme o existenci každého zítra. Jsme si prakticky jistý, že se zítra ráno zase probudíme. A ta představa je stabilní, bezpečná a laskavá. A téměř vždycky statisticky platná, takže se na ní skoro lze spolehnout. Skoro. 

Taky ale díky ní víme většinou celkem málo, jakej jsme měli dnešek.

Kdysi mi jedna bývalá kolegyně říkala, že indiáni věří, že jim smrt stále sahá na jejich rameno. A že někdy tu ruku cítí. Je to asi deset let zpátky, říkala jsem si tehdy, že je fakt divná – cítit ruku smrti. Veroniko, nebyla si divná (to v tu chvíli byl někdo jinej – s určitou vlídností bych dneska trošku propleskla své mladší já)!

Já, když se dneska dívám skoro na kohokoliv, napadne mě – nevidíme se naposledy? 

Když se s někým někdy pohádám, proletí mi hlavou – tohle by nebyl pěknej závěr tvýho bytí tady, zkus to nějak napravit. 
Když jedu na nový místo, pomyslím si – uvidím to tady ještě někdy? 
Když zažiju něco mimořádnýho, řeknu si – jak si tenhle pocit můžu co nejlíp uchovat? 
Když mě někdo políbí, zároveň znejistím – políbí mě i zítra?

A jakými zážitky vlastně naplňuju svý běžný, ty nejvíc obyčejný, dny?
Není tohle právě ten poslední film, co spolu vidíme?
Každá plnost prožitku mě zároveň konfrontuje s vědomím, že všechno je pomíjivý. 
Kde je radost, tam dřív nebo později pravděpodobně bude i smutek a naopak. Radost a smutek jsou brácha se ségrou. 

Štědrovečerní večeře nebude vždycky ve stejném složení (co do lidí, i co ingrediencí). A je to tak se vším.

 

Barbora Šťastná v jednom svým článku napsala, že „budoucí bolest je součást nynějšího štěstí, taková je dohoda“. Myslím, že to je přesný. 

I minuty, kdy píšu tenhle článek, už odplynuly. Stihla jsem si všimnout?

Někdo by řekl – no, to aby ses z toho zbláznila! Z takových myšlenek! Jasně, nejde o tom takhle mluvit s každým a pořád (respektive zatím – však víme do kdy).

Takže vám – vám s nimiž tenhle článek rezonuje, zkusím dát do letošních vánoc jeden předčasnej dárek, kterej mi tady nechali mí blízcí zemřelí  – zkuste si všimnout toho, jaké je vaše TEĎ. 

Nic víc nemáme, protože všechno ostatní je iluze. Je to bolestivá ale i osvobozující představa (ono se to totiž vzájemně nevylučuje, podobně jako ten smutek s radostí) 🙂

Přeju svátečně „naplněné teď“ všem (opravdu nejen letos o Vánocích)!


Autor: Hana Křížová

Publikováno: 22. 2. 2021