Skip to content

Ochrana osobních údajů

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující GDPR Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

KDO JE SUBJEKTEM ÚDAJŮ?

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 GDPR se subjektem údajů, resp. identifikovatelnou fyzickou osobou rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.

 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost Poradna VIGVAM, z.ú., IČ: 054 72 113, se sídlem Na okraji 108/68, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 498.  

 

OBECNĚ – CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa. 

 

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, státní občanství, údaje o kreditní kartě (typ karty, číslo kreditní karty, název na kartě, datum vypršení platnosti a bezpečnostní kód), dále informace, které poskytnete ohledně svých marketingových preferencí nebo v průběhu účasti na průzkumech, soutěžích nebo propagačních nabídkách.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů jako je kupní smlouva uzavřená prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.eshop.poradna-vigvam.cz

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu i pro případné řešení sporů. 

Vaše osobní údaje zničíme, jakmile to bude prakticky možné, a to způsobem, který zajistí, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány. 

Pokud jsou fyzicky vytištěny, osobní údaje budou zničeny bezpečným způsobem, například skartací nebo spálením papírové dokumentace či jinak, a pokud budou uloženy v elektronické formě, budou osobní údaje zničeny technickým způsobem, který zajistí, že je nebude možné později obnovit či rekonstruovat. 

 

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Občas je nezbytné Vaše osobní údaje sdílet. Může se tak stát v okamžiku, kdy využijeme poskytovatele služeb třetích stran. Můžeme jej využít k tomu, aby zpracovávali Vaše osobní údaje striktně naším jménem. Toto zpracování by bylo pro účely, jako je usnadnění plateb, zasílání marketingových materiálů nebo služby analytické podpory. Tyto procesy jsou vázány klauzulemi o důvěrnosti a poskytovatelé služeb třetích stran nesmí používat vaše osobní údaje pro své vlastní nebo jiné účely. Dalším okamžikem, kdy zveřejňujeme osobní informace, je na žádost orgánů činných v trestním řízení, případně jiným vládním orgánům, v případě, že to vyžaduje zákon nebo je to striktně nutné pro prevenci či odhalování nebo stíhání trestných činů.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce přijal veškerá nezbytná opatření k tomu, aby mohl vaše osobní údaje a veškerá data, která poskytnete, bezpečně chránit, především před neoprávněným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením. Správce přijal opatření, aby přístup k veškerým osobním údajům a datům měly pouze osoby plnící povinnosti v souladu s účelem zpracování osobních údajů. Rovněž Správce požaduje od našich přidružených společností a poskytovatelů služeb, s nimiž sdílíme osobní údaje, aby vynakládali maximální úsilí na zachování důvěrnosti vašich osobních údajů. V případě online transakcí využíváme standardní technologická opatření na ochranu osobních údajů, které nám poskytujete prostřednictvím našich stránek. Bohužel však nelze u žádného bezpečnostního systému či systému přenosu dat přes internet zajistit naprostou bezpečnost, proto Vás žádáme o dodržení náležité míry opatrnosti při poskytování Vašich osobních údajů.

Pro vaši ochranu osobních údajů Vás žádáme a doporučujeme, abyste neposílali čísla platebních karet nebo jiné důvěrné osobní údaje v e-mailu. 

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automaticky v elektronické formě / manuálně pracovníky Správce. 

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR.  

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených GDPR. 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce, 
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených GDPR. 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

KONTAKT

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto Oznámení nebo způsobu, jakým Správce zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese: info@poradna-vigvam.cz