Skip to content
eric-ward-akT1bnnuMMk-unsplash

Stabilizační služby

Náhlé a neočekávané úmrtí vám může přinést do života takové potíže a náročné prožívání, které vám znemožní dobře fungovat. Může také vyvolat řadu otázek, na které je potřeba najít odpověď. Stabilizační služby se zaměřují na podporu dobrého fungování v situacích úmrtí blízkého člověka. 

Lokalita

Celá ČR – distanční forma

Četnost

Po domluvě

Doba trvání

do 1 hodiny

Při poskytování služeb vycházíme z přístupů práce zaměřených na řešení (nalezení opěrných mechanismů, podpora fungování atp.), které jsou většinou krátkodobé (několik setkání pracovníka s klientem). Stejně tak vycházíme z informací o akutní fázi truchlení a možných podpůrných intervencích. Při práci si všímáme aktuálních potřeb v rámci truchlení a hledáme způsob, jak podpořit základní fungování a zvládání. Cílem stabilizačních služeb je zejména:

Službu poskytujeme BEZPLATNĚ

Max. počet osob: 1

 • Zpřehlednit pro pozůstalé situaci jejich vlastního prožívání truchlení
 • Podpořit fungování pozůstalého v současné situaci
 • Najít s pozůstalým odpovědi na otázky, které si klade, pokud to lze
 • Podpořit pocit vyšší stability v současné situaci
 • Najít s pozůstalým opěrné body pro zvládnutí současné situace
 • Podpořit proces dobrého truchlení
 • Odkazovat a podporovat v kontaktu s návaznými službami (nejen Poradny Vigvam), pokud se zdají být potřeba

Jak to celé začne?

Všechno zpravidla začíná prvním telefonátem na naše telefonní číslo, které má v rukou kolegyně Šárka. S tou můžete projít první neodkladné otázky, které máte a které nepočkají na stabilizačního pracovníka. Díky tomu, že Šárka má mnoho zkušeností z práce na krizové lince, nemusíte mít strach, že nebudete vědět, co přesně říkat. Domluvíte se společně na tom, co je teď pro vás důležité – jestli spíše preferujete terapeuticky zaměřené služby, stabilizační (krizové) služby, či zda by pro vás bylo vhodné využít obě možnosti. Šárka následně předá kontakt na nejbližší poradě týmu (zpravidla probíhá v pondělí). Zhruba do týdne od proběhlé porady se vám v případě stabilizačních služeb ozve s nabídkou některý z našich terapeutů.

Jak vypadají samotné stabilizační kontakty?

Stabilizační služba je poskytována po telefonu (za telefonní spojení neplatíte, volají vám naši pracovníci). V některých případech, po vzájemné dohodě pracovníka a klienta, je možné se domluvit na poskytování služby přes online nástroje komunikace (Skype, Meets, chatové služby atp.). Byť se snažíme vyjít potřebám klientů vstříc, nelze zaručit jiný způsob poskytování služeb než po telefonu. 

Průběh společné práce vypadá obvykle následujícím způsobem:

 1. V rámci prvního telefonátu se zpravidla mapuje aktuální situace z pohledu klienta. Zjišťují se potřeby, očekávání. Zjišťuje se také to, jak moc je klient ovlivněn ve svém fungování a jak probíhá a vypadá truchlení.
 2. Společná práce se následně odvíjí od identifikované a domluvené potřeby (např. jak zvládat emoce, které prožívám? Jak říct dětem, že jim zemřel někdo blízký?).
 3. Snažíme se najít a podpořit vnitřní i vnější zdroje, které mají klienti k dispozici a nabízet takové postupy (pokud je to možné), které mohou podpořit jejich fungování.
 4. Snažíme se společně identifikovat ta témata v truchlení a současném životě, která vyžadují nějaký druh podpory a domlouvat, co z toho můžeme nabídnout v rámci stabilizačních služeb.
 5. Pokud lze domluvit konkrétní očekávání, pak také průběžně reflektujeme míru jejich naplnění.

Služby jsou krátkodobé a zpravidla se pohybují okolo pěti setkání. Konkrétní počet setkání je ale vždy předmětem domluvy mezi pracovníkem a klientem. Domluva vychází z aktuálního stavu klienta a z toho, zda jeho potřeby odpovídají cílům stabilizačních služeb.

Potřebujete naši pomoc?
Napište nám nebo zavolejte.

Šárka Grygarová, první kontakt