Skip to content
Konzultace

Konzultace

Jsou situace, kdy obecné rady nestačí. Někdy je třeba dívat se na specifika konkrétní třídy či školy. Konzultace se věnují vždy konkrétním kolektivům a jejich cílem je vytvořit službu přesně na míru dané cílové skupině.

Lokalita

Celá ČR

Datum konání

Po domluvě

Doba trvání

1–2 hodiny

Kažká konzultace se vždy skládá ze dvou částí – z přímého online kontaktu pracovníka se zástupcem školy a z nepřímé práce pracovníka poradny, kdy připravuje materiály na základě podkladů, které získá od školy. Podklady od školy získává buď na úvodní konzultační schůzce, nebo formou dotazníku, či prostudováním dokumentů školy. Toto probíhá vždy v závislosti na typu konzultace. Cena služby pak zahrnuje jak přímou komunikaci, tak i časy příprav a práce s podklady.

Konzultace pro školy nabízíme ve třech variantách : „Krizové plány“, „Příprava na intervenci ve třídě“ a „Nastavení preventivních aktivit“: 

Cena: 7 000 Kč

Konzultace probíhá online.

a) Krizové plány

Vytvořené krizové plány na různé situace jsou důležitou součástí každé školy. Když nastane situace, kterou nikdo neočekává, je důležité mít jasný a přehledný plán. Školy zpravidla mívají krizové plány na řešení šikany, na úrazy dětí a další situace. Na téma smrti však bývají vytvořené jen málokdy. Může se jednat o dítě, kterému někdo blízký zemřel a dítě se bude vracet do školy a je třeba s ním a s třídou pracovat, stejně tak může nastat situace, kdy zemře někdo ze třídy, nebo školy. Nejnáročnější situací je ta, kdy smrt nastane na školní akci. Pro všechny tyto typy situací můžeme hledat cesty a vypracovat konkrétní a přesné plány postupu vyladěné podle možností a fungování vaší školy. 

Jak tvorba krizových plánů probíhá?

První schůzka je kontraktovací a jejím cílem je se s pracovníkem poradny domluvit na tom, na jaké situace si přejete krizové plány nastavit, případně jaké plány již Vaše škola má. Stejně tak projedete možnosti vaší školy, personální kapacity a specifika, která vaše škola má. Při druhé online konzultaci následně projdete možné varianty krizových plánů. V případě potřeby pracovník může na plánech pracovat mezi schůzkami individuálně a na další kratší konzultaci vám je představí a nabídne prostor pro diskuzi nad nejasnostmi. Pokud vaše škola krizové plány již vytvořené má, je možné se při konzultaci věnovat pouze jejich aktualizaci a doplnění. 

Co vám konzultace krizových plánů přinese?

 • Vaše škola bude mít jasný plán, jak postupovat v krizové situaci 
 • Budete mít plán přímo na míru vašim možnostem 
 • V případě potřeby budete nebudete váhat a hledat zdroje pomoci

b) Příprava na intervenci ve třídě

Ne vždy je potřeba, aby intervenci ve třídě dělal někdo z našeho týmu. V mnoha případech má škola k dispozici řadu odborníků, ať už ve vlastních řadách, nebo v blízkých spolupracujících organizacích a jediné, co potřebují, je vyladěný plán. Na to se můžeme společně sejít a budeme vytvářet plán pro konkrétní třídu s ohledem na její historii a specifika. 

Jak příprava na intervenci ve třídě probíhá?

Abychom mohli vytvářet velmi přesný plán a vnímat rizika, která mohou být ve hře, budeme potřebovat začít dotazníkem, který vám zašleme k vyplnění. Ten se týká atmosféry a vztahů ve třídě, její historie a také okolností smrti, kterou třída aktuálně zpracovává. Podle dotazníku si připravíme možné varianty práce s kolektivem a na online schůzce je společně projednáme. Soustředit se budeme na to, aby připravený program respektoval jak dynamiku třídy, tak i potřebu otevření tématu smrti. Na rozdíl od poradenství se tedy budeme věnovat konkrétní vztahové dynamice a budeme hledat nejen metody, ale i techniky práce, které by pro třídu byly optimální a stejně tak i vyhovovaly možnostem lektora, který třídu programem bude provádět. Druhou online schůzku domlouváme po realizaci intervence ve třídě a věnujeme se reflexi procesu, který se ve třídě odehrál. 

Co vám konzultace krizových plánů přinese?

 • Získáte jasný plán pro práci se třídou, která v nedávné době zažila ztrátu
 • Budete mít prostor spolupodílet se na programu tak, aby vyhovoval vašemu stylu práce se třídou
 • Budeme společně tvořit plán tak, aby byly respektovány potřeby dané třídy
 • Dostanete prostor pro otázky, nejasnosti a obavy, které společně budeme moci řešit
 • Dostanete prostor pro reflexi vlastní práce a uzavření procesu práce s třídou

c) Nastavení preventivních aktivit

Často mluvíme o tom, že téma smrti a ztrát je třeba otevírat dříve, než se s ním setkáme. Škola je skvělé prostředí, které tuto příležitost může využít a má velký potenciál. Prevence je velmi komplexní téma a když se podaří dobře vyladit, tak může usnadnit velkou část práce. V konzultacích o preventivním nastavení se můžeme zaměřit jak na jednu třídu a potřebu nastavení preventivních aktivit v ní (varianta TŘÍDA), tak ale i na celkový systém preventivního působení školy a to, jak téma smrti a ztráty zapojit systémově (varianta ŠKOLA). V případě systémové práce bychom využívali stávající Preventivní program školy, do kterého bychom zapracovávali možné segmenty práce zacílené na téma ztráty. 

Jak nastavení preventivních aktivit vypadá?

Sejdeme se na to v online a budeme se dívat na to, čeho by vaše škole ráda docílila a jak je možné na tom pracovat. Pokud bychom se soustředili pouze na jednu třídu, pak bychom vycházeli z dotazníku, který vám bude dopředu zaslán. Ten se zaměřuje na historii třídy, současný stav a definici cílového stavu. Od něj se následně odrazíme pro praktickou práci a vytvoříme plán aktivit. Pokud bychom pracovali systémově a celoškolně, pak je třeba dopředu zaslat vytvořený Preventivní program školy, aby se na něj mohl pracovník dopředu podívat, prostudovat ho a připravit možné plány dopředu. 

Co vám konzultace nastavení preventivních aktivit přinese?

 • Ve variantě ŠKOLA budete mít ve svém Preventivním programu školy zaneseno i téma ztráty a smrti, které zpravidla nezpracovává, nicméně je velmi časté a současnou společností prostupující
 • Nastavení preventivního působení budou v souladu s již vámi vytvořeným plánem
 • Ve variantě TŘÍDA získáte konkrétní plán pro jednu třídu, jak téma ztrát a smrti postupně vnášet tak, aby nebylo děsivé a zaplavující, ale naopak přirozené a žáci ho mohli vnímat jako součást koloběhu života

Máte zájem o konzultaci?

Zavolejte nebo napište:
+420 606 160 646

Šárka Grygarová, první kontakt